Strona GłównaAktualnościNowa oferta dla inwestorów – fundusz obligacyjny zdefiniowanej daty w Citi Handlowy
Aktualności

Nowa oferta dla inwestorów – fundusz obligacyjny zdefiniowanej daty w Citi Handlowy

Citi Handlowy wprowadza pierwszą na polskim rynku ofertę funduszu obligacji o stałym terminie zapadalności - Schroeder SSF Fixed Maturity Bond. To rozwiązanie, które odpowiada na potrzeby inwestora, zainteresowanego lokowaniem kapitału na kilka lat.

Inwestycja trwa 4 lata i ma na celu dostarczanie kwartalnego dochodu, tak jak w przypadku nabycia standardowego papieru dłużnego. Konstrukcja oparta na kilkudziesięciu różnych instrumentach wielu emitentów  pozwala rozproszyć i tym samym zmniejszyć ryzyko kredytowe, które może wystąpić w przypadku pojedynczej firmy. Fundusz dostarcza dochód poprzez inwestycje w instrumenty dłużne stało- i zmiennokuponowe, denominowane w USD pochodzące z rynków wschodzących i rynków rozwiniętych.
- To pierwsza taka oferta inwestycyjna na krajowym rynku, możliwa do wdrożenia dzięki globalnym doświadczeniom grupy Citi. Cieszymy się, że możemy udostępnić to rozwiązanie klientom w Polsce, mówi Andrzej Wilk, szef Pionu Zarządzania Produktami Detalicznymi, Usługami Maklerskimi, Segmentami i Siecią Oddziałów Citi Handlowy.

Strategia funduszu zakłada poszukiwanie możliwie regularnego dochodu z tytułu wypłacanych kuponów, przy równoczesnym dążeniu do dywersyfikacji ryzyka kredytowego. To także możliwość zainwestowania w globalny portfel bez konieczności czasochłonnej selekcji poszczególnych obligacji i emitentów – to zadanie realizowane jest przez zespół zarządzających funduszem. Średni rating kredytowy w momencie uruchomienia produktu to BBB-. Papiery dłużne pochodzą z rynków rozwijających i rozwiniętych. Fundusz cechuje także malejąca wrażliwość na zmiany stopy procentowej w miarę zbliżającej się daty wykupu.

Okres subskrypcji przypada na 5-24 lutego 2020, rozpoczęcie inwestycji jest zaplanowane na 26 lutego br. Minimalna kwota subskrypcji to 1000 USD. Obligacje wchodzące w skład portfela funduszu są w 100% denominowane w USD. Rozwiązanie jest skierowane do klientów segmentu Citigold oraz Citigold Private Client.

Ze szczegółami oferty można zapoznać się w trakcie indywidualnego spotkania w oddziale Citigold – w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego Opiekun może ocenić, czy dane rozwiązanie odpowiada potrzebom i celom finansowym klienta.

Materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu MiFID2 (rozp. 565/2017 w zw. z 596/2014).

Usługa zapewnia profesjonalne wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych - Citi Handlowy

Zespół Biura Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych tworzą eksperci posiadający bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie inwestycji na rynkach kapitałowych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej!

Informacja Dodatkowa

Przed przystąpieniem przez Państwa do analizy materiału przygotowanego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. informujemy, że:

Niniejszy materiał został sporządzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. (dalej Bank). Sporządzanie i udostępnianie komentarzy rynkowych nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.Materiał został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych, z zastrzeżeniem, że Bank nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których materiał został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez Bank, dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być rozpowszechniane w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym materiale ważne są na dzień jego opublikowania. Informacje podane w komentarzach Banku nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych, wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów Banku. Komentarze Banku nie powinny stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Klienta.

Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom Klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez Klienta zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. W szczególności należy brać pod uwagę aspekt ryzyka kredytowego, wiążącego się z możliwością nieuregulowania określonych zobowiązań przez emitenta instrumentów finansowych.

Analizując możliwość inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy, Klient powinien również zapoznać się z sytuacją ogólną na światowych rynkach finansowych i rozważyć w tym kontekście zmienność wyceny jednostki.

Znajdujące się w ofercie Banku produkty inwestycyjne oraz produkty ubezpieczeniowe nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (z wyjątkiem należności z certyfikatów depozytowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji), ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe.Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału.

Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży produktu inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego z elementem inwestycyjnym powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwości zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji, wbrew oczekiwaniom Klienta i w związku z tym nieuzyskania założonych przez Klienta zysków. Dotychczasowe wyniki produktów inwestycyjnych, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.Podejmując decyzje inwestycyjne w Banku lub w innej instytucji Klienci powinni wziąć pod uwagę koncentrację aktywów. Koncentracja aktywów oznacza duży udział produktu inwestycyjnego danego podmiotu lub emitenta, bądź danej klasy aktywów w portfelu inwestycyjnym. Nie jest możliwe dokładne wskazanie konkretnego poziomu lub maksymalnego udziału procentowego poszczególnych produktów inwestycyjnych lub klas aktywów odpowiednich dla każdego Klienta. Koncentracja aktywów może generować większe ryzyko niż zdywersyfikowane podejście do instrumentów finansowych i ich emitentów.Klient powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka.

Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Materiałnie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Komentarz nie stanowi rekomendacji w zakresie produktów inwestycyjnych. Materiał nie stanowi również „informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną”, ani „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Klient ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Klienta w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez Bank nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.

Niniejszy materiał stanowi „publikację handlową” w rozumieniu art. 36 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii. W niniejszej publikacji, w miejscach gdzie wykresy lub tabele wskazują, że osoba trzecia (strony) jest źródłem, należy pamiętać, że prezentowane za ich pomocą informacje mogą odnosić się do nieprzetworzonych danych otrzymanych od tych podmiotów.Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Banku.Nadzór nad działalnością Banku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Citi Handlowy Magazyn to inspirujący blog dla klientów indywidualnych, biuro prasowe dla mediów i magazyn tworzony przez ekspertów bankowych. Ważne informacje o charakterze materiałów zamieszczanych w Citi Handlowy Magazyn tutaj